fbpx

Terms

Słowniczek
§1

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Katarzyna Szymańska HugMe z siedzibą przy ul. Bartkiewiczówny 81/1, 87-100 Toruń NIP 8792578203 REGON 340511190 prowadzoną przez Katarzynę Szymańską NIP 8792375931 REGON 341343776 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posługującą się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej: office@hugmehugme.pl oraz numerem telefonu 691 93 95 78.

Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy „HugMe” prowadzony przez Sprzedawcę na stronie www.hugmehugme.pl

Towarze – należy przez to rozumieć asortyment przeznaczony do sprzedaży przez Sprzedawcę,

Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;

Konsumencie – należy przez to rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Postanowienia ogólne
§2

Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu sprzedaży Towarów Kupującym.

Składanie i przyjmowanie zamówień
§3

Kupujący składa zamówienie poprzez wybór jednej lub kilku pozycji Towarów oferowanych w sklepie oraz prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza lub druku zamówienia, których wzory zostały zamieszczone w sklepie;

Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu albo druku zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym dane osobowe.

W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

W przypadku braku dostępności Towaru na rynku, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Kupującego o tej okoliczności. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

Realizacja zamówień
§4

Realizacja zamówień na Towary następować będzie w terminie trzech dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego.
Do ww. terminu realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Kupujący złożył zamówienie.

Zasady dostarczania zamówień
§5

Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu lub druku zamówienia.

W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w formularzu lub druku zamówienia pozycję “Kurier” dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie, przy czym orientacyjny termin maksymalny dostawy wynosić będzie w tym przypadku 14 (czternaście) dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia przez podmiot świadczący usługi kurierskie (na terenie Polski).

Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów lub Usług
§6

Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Kupującego ceną sprzedaży poszczególnych Towarów jest cena podana w sklepie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.

W przypadku realizacji zamówień z innych krajów niż Polska wyceny przesyłek dokonujemy indywidualnie.

W przypadkach opisanych w § 5 ust. 2 opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów ponoszą:
a) w przypadku wybrania opcji “Kurier InPost”- Kupujący w wysokości 21 zł brutto ( 25 zł brutto przy płatności przy odbiorze) za pośrednictwem Sprzedawcy na rzecz podmiotu świadczącego usługi kurierskie;
b) w przypadku wybrania opcji “Kurier UPS Standard”- Kupujący w wysokości 27 zł brutto ( 30 zł brutto przy płatności przy odbiorze) za pośrednictwem Sprzedawcy na rzecz podmiotu świadczącego usługi kurierskie;

Sposoby płatności ceny za Towary oraz opłat za dostarczenie zamówionych Towarów
§7

W sklepie stosowane są następujące sposoby płatności:
a) płatność przy odbiorze – Kupujący płaci odbierając zamówiony Towar;
b) płatność za pomocą bankowości internetowej – rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem lub PayU;
c) przelew tradycyjny – Zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy;

Miejsce i sposób składania reklamacji
§8

Reklamacje Kupujący składa w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów:
a) w przypadku wad dostarczonych Towarów – mailowo na adres office@hugmehugme.pl lub listownie na adres: HugMe Katarzyna Szymańska, Bartkiewiczówny 81/1, 87-100 Toruń.
b) w przypadku opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia – telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer 691 939 578;
c) w przypadku nieprawidłowych danych zawartych w przekazanych fakturach VAT – telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer 691 93 95 78;
2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar.
3. Sprzedawca rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego.
4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczony Towarów Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę.

Przepisy dotyczące Konsumentów
§9

O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej ”ustawą”.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
b) dla umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
c) dla umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
d) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy
Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail: office@hugmehugme.pl lub adres pocztowy: „HugMe” Katrzyna Szymańska, ul. Bartkiewiczówny 81/1, 87-100 Toruń. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Sposób składania reklamacji przez konsumenta
§10

Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w sklepie (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: office@hugmehugme.pl lub pisemnie na adres: Bartkiewiczówny 81/1, 87-100 Toruń, z dopiskiem „reklamacja”.

Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Postanowienie końcowe
§11

Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi nie będącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.

Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie sklepu. Domniemywa się, że Kupujący składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść.

Wejście w życie Regulaminu
§11

Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………… r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

Załącznik nr 1

WZÓR

oświadczenia o odstąpieniu od umowy

……………………………………………………..
(miejscowość, data)

Imię i nazwisko konsumenta (ów):
…………………………………………………….
Adres konsumenta (ów):
………………………………………………………..
Adres e-mail: ………………………………………..
Numer telefonu: …………………………………………
Numer zamówienia: …………………………………..
Data zawarcia umowy /odbioru (*): …………………………………….

HugMe……………….

(informacja: odstąpienie od umowy)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja/My (*) ……………………………………………………………………. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy dostawy następujących rzeczy (*):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków**:
…………………………………………………………………………………………….
Posiadacz rachunku:
………………………………………………………………………………………………………….

Podpis konsumenta (-ów) * (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

* Niepotrzebne skreślić
** O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty.

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego 2014-2020